Sunday, July 14, 2024

ການເຄື່ອນໄຫວ

ສື່ສິງພີມ ແລະ ການບໍລິການ

ວາລະສານສະຖິຕິ

ວາລະສານສະຖິຕິແມ່ນລວມບັນດາປື້ມສະຖິຕິປະຈຳປີ , 10 ປີ ແລະ ບັນດາບົດລາຍງານຕ່າງໆຂອງ ສຕຂ.

ຜົນຂອງການສຳຫຼວດ

ວາລະສານນີ້ລວມເອົາບັນດາຜົນຂອງການສຳຫຼວດລວມທງັລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບແຂວງ.

ອິນໂຟກຣາບຟິກ

ອິນໂຟກຣາບຟິກແມ່ນລວມເອົາບັນດາກຣາບທີ່ສ້າງຂື້ນຮູບແບບຂອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ.

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສຳຄັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ຕົວຊີ້ວັດ ລວມຍອດພະລິດຕະພັນສະເລ່ຍຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.

 

ເຊື່ອມໂຍງຖານຂໍ້ມູນ ສະແດງຂໍ້ມູນ
ຕົວຊີ້ວັດ ດັດສະນີການຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້.

ເຊື່ອມໂຍງຖານຂໍ້ມູນ ສະແດງຂໍ້ມູນ

ຕົວຊີ້ວັດທີ່ສຳຄັນທາງດ້ານສັງຄົມ


fiber_new


ອ່ານເພີ່ມເຕີ່ມ

ອ່ານເພີ່ມເຕີ່ມ


fiber_new


ອ່ານເພີ່ມເຕີ່ມ


fiber_new


ອ່ານເພີ່ມເຕີ່ມ

ອ່ານເພີ່ມເຕີ່ມ